logotyp
  • image 4
  • image 5
  • image 6
  • image 7
  • image 9
  • image 10

Aktuality ZŠ

Kritéria pro přijímání do 1.tříd

Kritéria pro přijímání dětí do prvních tříd Základní školy Mukařov

a další upřesnění k zápisu dětí do 1. tříd v roce 2020

Zápis do 1. tříd Základní školy se koná bez účasti dětí od 1.4 do 30.4.2020

V těchto dnech je třeba doručit vyplněný zápisový lístek s potvrzením místa trvalého bydliště, a to buď elektronicky (emailem,datovou schránkou), poštou ( doporučeným dopisem) nebo osobně , či vložením do poštovní schránky u vchodu do staré budovy školy.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

O přijímání dětí k základnímu vzdělávání rozhoduje ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváni (školský zákon), ředitelka základní školy. 

 Ředitelka školy rozhodla takto:

1. ve školním roce 2020-2021 budou přijaty děti do schválené kapacity školy , tj. maximálně celkem 55 dětí .

2. Pro přijímání dětí do l. ročníku v roce 2020 stanovím tato kritéria a jejich bodové ohodnocení rozhodné pro přijetí dětí:
a) děti s místem trvalého pobytu v obci Mukařov, Srbín, Žernovka  k 31. 1. 2020- 10 b                  
b) děti, jejichž sourozenec se v základní škole již vzdělává - 5 b   
   !!! tuto skutečnost je nutné viditelně zaznamenat do zápisového lístku !!!                                             
c) děti s místem trv. pobytu v ostatních obcích školského obvodu základní školy - 4 b               
d) děti zaměstnanců základní školy - 3 b                                                                                   
e) děti s místem trvalého pobytu mimo obce školského obvodu základní školy - 1 b       

Evidenční (registrační) čísla budou zákonným zástupcům zasílána na uvedené emailové adresy průběžně po obdržení zápisových lístků. Škola žádá o potvrzení jejich převzetí  ( emailem ). Děkujeme.                 

Stanovení pořadí

Přijaty budou děti v pořadí podle počtu dosažených bodů za uvedená kritéria, a to až do celkového počtu stanovené kapacity otevíraných prvních tříd. V případě, že počet děti splňujících kritéria postupně a),b)a c), převýší kapacitu otevíraných prvních tříd, rozhodne o pořadí dětí pro přijetí ředitelka základní školy v rámci správního uvážení a podle posouzení nejlepšího zájmu dětí tak, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i tomu, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých žáků pod jejich evidenčními čísly dne 30.5.2020 na přístupném místě ve škole (u vchodu do hlavní budovy tak, aby bylo čitelné zvenčí a zákonní zástupci nemuseli vstupovat do budovy) a na webových stránkách školy (www.zs-mukarov.cz). Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí – v případě nepřijetí dítěte zákonní zástupci obdrží písemné správní rozhodnutí o nepřijetí s odůvodněním a poučením o opravných prostředcích

 

V Mukařově dne  30.3.2020       PaedDr. Jana Novotná, ředitelka Základní školy Mukařov

www.zs-mukarov.cz

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy